A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 

Методически кодекс, 2013


Този продукт е създаден в рамките на проект Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор 11-13-5/18.09.2012 г., сключен между Министерство на финансите и Държавна агенция „Архиви“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос І „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“, Бюджетна линия BG051PO002/11/1.3-06. 
Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от Държавна агенция „Архиви“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващият орган. 


Свитък І

Свитък ІІ

Свитък ІІІ

Свитък ІV

Свитък V

Свитък VІ

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

  Събития и факти
Последни събития в Държавна агенция "Архиви"
  Новини
Последни новини от Държавна агенция "Архиви"
  Тарифа
Такси съгласно Закона за Национален архивен фонд
  Дигитални изложби
Документи от българските архиви
  Цени на услуги
Цени на услуги, предлагани от ДАА
  Профил на купувача
  Медиите за нас  Методически кодекс, 2013 г.  Национален архивен съвет
  Достъп до обществена информация  За контакт  Е-услуги
Електронни услуги Държавна агенция „Архиви“
  Уникални и особено ценни документи